Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Maurer Consolidation UG. Korzystanie z serwisu Maurer Consolidation UG jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do Maurer Consolidation UG. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator Maurer Consolidation UG wdrożył szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych Maurer Consolidation UG opiera się na terminach używanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy następujących terminów:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, której bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedna szczególna cecha fizyczna, fizjologiczna, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 • b) osoba, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie to każdy proces prowadzony z lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolnego takiego szeregu procesów w związku z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizacja, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, czytanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, Ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę dostarczania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 • d) ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych, które dotyczą osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, analizowaniem lub przewidywaniem preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowaniem, miejscem pobytu lub relokacją tej osoby fizycznej.

 • f) pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że danych osobowych nie można przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) odpowiedzialna kontrola przetwarzania

  Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczegółowe kryteria jej wyznaczenia mogą zostać określone zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

 • h) Podmioty przetwarzające

  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 • i) odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy nie. Organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uznawane za odbiorców.

 • j) osoba trzecia

  Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający i osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej lub przetwarzającego.

 • k) Zgoda

  Zgoda to każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli złożone przez osobę zainteresowaną w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania potwierdzającego, w którym osoba zainteresowana wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Maurer Consolidation UG

Dreckenacher Weg 12

56295 Lonnig

Germany

Tel.: 02625/9597157

E-Mail: info@brezeasy.de

Website: www.brezeasy.de

3. Pliki „cookies”

Witryna Maurer Consolidation UG używa plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie Maurer Consolidation UG może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Plik cookie może służyć do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Przykładowo, użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ dokonuje tego strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania pozycji, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Witryna Maurer Consolidation UG zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. Odsyłacz), (4) podstrony, na które można uzyskać dostęp i za pośrednictwem których można kontrolować system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do uniknięcia niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Maurer Consolidation UG nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby zainteresowanej. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam dla niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) udzieleniu organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem jednostronnie oceniane statystycznie przez Maurer Consolidation UG w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie poprzez podanie danych osobowych. To, które dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania, która jest używana do rejestracji. Dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zorganizować przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP przydzielony osobie zainteresowanej przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Te dane są przechowywane, mając na uwadze, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić ściganie przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Dane te zasadniczo nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub są wykorzystywane do ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych umożliwia administratorowi oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub zażądać ich całkowitego usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże każdej zainteresowanej osobie informacje o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub za radą osoby, której dane dotyczą, o ile nie ma ustawowych wymogów przechowywania. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

6. Możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne na stronie Maurer Consolidation UG znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to określone w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez innego ustawodawcę w dostarczonych ustawach lub rozporządzeniach, którym osoba odpowiedzialna za przetwarzanie podlega.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony w europejskich dyrektywach i rozporządzeniach lub przez innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia prawo do żądania potwierdzenia od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • b) Prawo do informacji

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wynikające z dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
  • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z transmisją.

  Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje wynikające z dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wynikające z unijnych dyrektyw i rozporządzeń do żądania niezwłocznego usunięcia przez osobę odpowiedzialną danych osobowych, które jej dotyczą, pod warunkiem, że zachodzi jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Zgodnie z Art. 21 ust. 1 DS-GVO sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO sprzeciw wobec przetwarzania.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust. 1 RODO.

  Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba zainteresowana chce usunięcia danych osobowych przechowywanych w Maurer Consolidation UG, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Maurer Consolidation UG zapewni niezwłoczne wykonanie wniosku o usunięcie.

  Jeżeli dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej przez Maurer Consolidation UG i nasza firma jest odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO w celu usunięcia danych osobowych Maurer Consolidation UG podejmie odpowiednie działania, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować inne podmioty przetwarzające dane osobowe, które przetwarzają opublikowane dane osobowe i zastrzec, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Maurer Consolidation UG zaaranżuje działania niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z. Art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Maurer Consolidation UG, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Maurer Consolidation UG zadba o ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez prawodawcę europejskiego w dyrektywach i rozporządzeniach prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych osobowych, które jej dotyczą, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej. Przysługuje Ci również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile podstawa przetwarzania jest zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO, przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, pod warunkiem, że nie jest ono niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub jest wykonywane w ramach sprawowania władzy publicznej, która została powierzona osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo żądać, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

  Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Maurer Consolidation UG.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego dyrektyw i rozporządzeń do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  Maurer Consolidation UG nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli Maurer Consolidation UG przetwarza dane osobowe w celu obsługi direct mail, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą typu direct mail. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania przez Maurer Consolidation UG do celów marketingu bezpośredniego, Maurer Consolidation UG nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się przez Maurer Consolidation UG w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Maurer Consolidation UG lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje wobec niej skutki prawne lub istotnie wpływa na nią w podobny sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów Unii lub prawodawstwa państwa członkowskiego, którym podlega osoba odpowiedzialna, a przepisy te podejmują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) jest podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Maurer Consolidation UG podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony praw i wolności oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez prawodawcę europejskiego dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba zainteresowana chciałaby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

9. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty z Facebooka. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych działające w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub firmowych. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Facebook. -Składnik powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej osoby, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Informacje te są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą, przez Facebook. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, komentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku tej osoby i zapisuje te dane osobowe .

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że ​​dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dostępne są również różne aplikacje, które umożliwiają powstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu powstrzymania transmisji danych do Facebooka.

10. Postanowienia o ochronie danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieciowej gromadzi między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba przeszła na stronę internetową (tzw. Odsyłacz), które podstrony serwisu były odwiedzane lub jak często i jak długo była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji witryny internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu uzupełnieniu adres IP łącza internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych uzyskuje się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które przedstawiają działania na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Google Analytics przekazując dane do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, z których Google korzysta między innymi w celu śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp i częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google oraz temu zapobiec. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje o wizytach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana za sprzeciw wobec Google. Jeśli system informatyczny danej osoby zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba zainteresowana musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, na którą ma wpływ, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z serwisu Instagram

Administrator ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagrama jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zastępowana przez odpowiedni komponent Instagram i prosi o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego technicznego procesu Instagram otrzymuje informacje o tym, jaką konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę zainteresowaną i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przypisywane do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą, przez Instagram. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane za jej pomocą dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika na Instagramie osoby, której dane dotyczą, i będą przez nią przechowywane i przetwarzane.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której to dotyczy, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może zapobiec przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Instagrama można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

12. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to na przykład miejsce w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, podstawą przetwarzania jest: Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. W celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d RODO.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają. Jesteśmy szczególnie upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

13. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art.6 I lit. f RODO to nasz uzasadniony interes w prowadzeniu naszej działalności biznesowej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

14. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub rozpoczęcia umowy.

15. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Niezbędność do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. Informacje o partnerze umowy).
W celu zawarcia umowy czasami konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie będziemy musieli przetworzyć. Na przykład osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą.
Zanim osoba zainteresowana poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby niepodanie danych osobowych.

16. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych Aschaffenburg, we współpracy z prawnikiem zajmującym się IT i prawem ochrony danych Christianem Solmecke.