Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

1 Zakres
2. Oferty i opisy usług
3. Proces zamówienia i zawarcie umowy
4. Ceny i koszty wysyłki
5. Dostawa, dostępność towaru
6. Sposoby płatności
7. Zastrzeżenie własności
8. Gwarancja i rękojmia za wady materiałowe
9. Odpowiedzialność
10. Przechowywanie tekstu umowy
11. Miejsce jurysdykcji, prawo właściwe, język umowy

1 Zakres
1.1. W stosunkach handlowych między Maurer Consolidation UG, dyrektorem zarządzającym: Maximilian Maurer Dreckenacher Weg 9a, 56295 Lonnig (dalej „sprzedawca”) a klientem (dalej „klient”), obowiązują następujące ogólne warunki handlowe wyłącznie w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
1.2. Z naszym działem obsługi klienta można skontaktować się w przypadku pytań, reklamacji i reklamacji w dni powszednie od 9:00 do 18:00 pod numerem telefonu 015164328545, a także pod adresem e-mail info@brezeasy.de.
1.3. Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego w przeważającej mierze nie można przypisać jej działalności handlowej ani samodzielnej działalności zawodowej (§ 13 BGB).
1.4. Odmienne warunki klienta nie będą uznawane, chyba że sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność.

2. Oferty i opisy usług
2.1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, ale zaproszenie do złożenia zamówienia. Opisy usług w katalogach i na stronach internetowych sprzedawcy nie mają charakteru zapewnienia ani gwarancji.
2.2. Wszystkie oferty są ważne „do wyczerpania zapasów”, chyba że dla produktów zaznaczono inaczej. Nawiasem mówiąc, błędy pozostają zastrzeżone.

3. Proces zamówienia i zawarcie umowy
3.1. Klient może wybrać niewiążące produkty z oferty sprzedawcy i odebrać je w tzw. Koszyku za pomocą przycisku [in den Koszyk]. Wybór produktów można zmienić w koszyku, np. do usunięcia. Klient może następnie użyć przycisku Kontynuuj do kasy w koszyku, aby zakończyć proces zamówienia.
3.2. Klient składa wiążące zgłoszenie zakupu towaru w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia płatnego. Przed złożeniem zamówienia klient może w każdej chwili zmienić i przejrzeć dane oraz skorzystać z funkcji przeglądarki „wstecz” w celu powrotu do koszyka lub całkowitego anulowania procesu zamówienia. Wymagane informacje są oznaczone gwiazdką (*).
3.3. Sprzedawca przesyła następnie klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną, w którym zamówienie klienta jest ponownie wymienione i które klient może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj” (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru tylko dokumentuje, że zamówienie klienta dotarło do sprzedawcy i nie stanowi przyjęcia zgłoszenia. Umowa kupna zostaje zawarta tylko wtedy, gdy sprzedawca wyśle ​​lub przekaże klientowi zamówiony produkt w ciągu 2 dni lub potwierdzi wysyłkę do klienta w ciągu 2 dni drugim e-mailem, wyraźnym potwierdzeniem zamówienia lub przesłaniem faktury.
3.4. Jeżeli sprzedawca umożliwia przedpłatę, umowa zostaje zawarta z podaniem danych bankowych i wezwania do zapłaty. Jeżeli pomimo terminu płatności sprzedawca nie otrzyma płatności w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia, nawet po ponownym wezwaniu, sprzedawca odstępuje od umowy, co skutkuje wygaśnięciem zamówienia, a sprzedawca nie ma obowiązku dostawy. Zamówienie jest wówczas kompletowane dla kupującego i sprzedającego bez dalszych konsekwencji. Rezerwacja artykułu do przedpłaty jest zatem dokonywana na maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

4. Ceny i koszty wysyłki
4.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sprzedawcy zawierają obowiązujący ustawowy podatek od sprzedaży.
4.2. Oprócz podanych cen sprzedawca nalicza koszty przesyłki za dostawę. Koszty wysyłki są wyraźnie podawane kupującemu na oddzielnej stronie informacyjnej oraz podczas procesu składania zamówienia.

5. Dostawa, dostępność towaru
5.1. W przypadku uzgodnienia przedpłaty dostawa nastąpi po wpłynięciu kwoty faktury.
5.2. Jeżeli mimo trzech prób dostawy nie uda się dostarczyć towaru z winy kupującego, sprzedawca może odstąpić od umowy. Dokonane płatności zostaną zwrócone klientowi możliwie niezwłocznie.
5.3. Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ sprzedawca nie otrzymał tego produktu od swojego dostawcy bez jego winy, sprzedawca może odstąpić od umowy. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta i w razie potrzeby zaproponuje dostawę porównywalnego produktu. Jeśli żaden porównywalny produkt nie jest dostępny lub jeśli klient nie życzy sobie dostarczenia porównywalnego produktu, sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi wszelkie już wniesione świadczenia.
5.4. Klienci są informowani o terminach dostaw i ograniczeniach dostaw (np. Ograniczenia dostaw do niektórych krajów) na oddzielnej stronie informacyjnej lub w odpowiednim opisie produktu.

6. Sposoby płatności
6.1. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności w trakcie i przed zakończeniem procesu zamówienia. Klienci są informowani o dostępnych sposobach płatności na odrębnej stronie informacyjnej.
6.2. Jeśli płatność fakturą jest możliwa, płatność należy uregulować w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i faktury. W przypadku wszystkich innych metod płatności należy dokonać płatności z góry bez żadnych potrąceń.
6.3. Jeśli przetwarzanie płatności jest zlecane zewnętrznym dostawcom, np. PayPal, obowiązują ogólne warunki i postanowienia tego dostawcy.
6.4. Jeżeli termin płatności ustalany jest na podstawie kalendarza, klient domyślnie zalega płatność z powodu niedotrzymania terminu. W takim przypadku klient musi zapłacić ustawowe odsetki za zwłokę.
6.5. Zobowiązanie klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyłącza możliwości dochodzenia przez sprzedającego dalszych szkód spowodowanych zwłoką.
6.6. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub uznane przez sprzedającego. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

7. Zastrzeżenie własności
Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do pełnej zapłaty.

8. Gwarancja i rękojmia za wady materiałowe
8.1. Gwarancja oparta jest na przepisach ustawowych.
8.2. Towary dostarczone przez sprzedającego są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie określone. Klienci zostaną poinformowani o warunkach gwarancji przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

9. Odpowiedzialność
9.1. Poniższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do odpowiedzialności sprzedawcy za szkody, niezależnie od innych ustawowych wymogów dotyczących uprawnień.
9.2. Sprzedawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, o ile przyczyną szkody jest celowe lub rażące niedbalstwo.
9.3. Ponadto sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieznaczne niedbałe naruszenie istotnych obowiązków, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy lub za naruszenie obowiązków, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie polega. W takim przypadku jednak sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za dające się przewidzieć szkody typowe dla umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne niedbałe naruszenie obowiązków innych niż wymienione w zdaniach poprzedzających.
9.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku utraty życia, uszczerbku na ciele i zdrowiu, wady po przejęciu gwarancji na jakość produktu oraz w przypadku wad ukrytych w sposób nieuczciwy. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.
9.5. O ile odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i zastępców.

10. Przechowywanie tekstu umowy
10.1. Klient może wydrukować tekst umowy przed złożeniem zamówienia do sprzedawcy, korzystając z funkcji drukowania w swojej przeglądarce na ostatnim etapie składania zamówienia.
10.2. Sprzedawca przesyła również klientowi potwierdzenie zamówienia ze wszystkimi danymi zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje również kopię regulaminu wraz z polityką anulowania oraz informacjami o kosztach wysyłki oraz warunkach dostawy i płatności. Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie, możesz zobaczyć swoje zamówienia w obszarze swojego profilu. Dodatkowo zapisujemy tekst umowy, ale nie udostępniamy go w Internecie.

11. Postanowienia końcowe
11.1. Miejscem jurysdykcji i spełnienia świadczenia jest siedziba sprzedawcy, jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznym funduszem specjalnym.
11.2. Językiem umowy jest niemiecki.
11.3. Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (OS) dla konsumentów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy skłonni i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

Bezpieczna płatność

Szybka wysyłka

Więcej informacji

Bezpieczne zakupy

Marka

Obsługa klienta

Moje konto

Program partnerski

Bądź na bieżąco!

Śledź nas

Uwaga: Ostrożnie używaj produktów biobójczych. Zawsze czytaj etykiety i informacje o produkcie przed użyciem