––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –––
Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –––

zawartość
––––––––––––––––––
1 Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Prawo do odstąpienia od umowy
4. Ceny i warunki płatności
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Zatrzymanie tytułu
7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
8. Odpowiedzialność
9. Prawo właściwe
10. Jurysdykcja
11. Alternatywne rozstrzyganie sporów

1 Zakres
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) Maurer Consolidation UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „Klient”) zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do Sprzedawcy zawiera towary prezentowane w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.
1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.
1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, dokonując czynności prawnej, wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

2) Zawarcie umowy
2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedającego, lecz służą umożliwieniu Klientowi złożenia wiążącej oferty.
2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Klient po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku.
2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
– wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub
– poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
– prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z powyższych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal” ), w ramach obowiązywania PayPal – Regulamin, dostępny pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – na warunkach w przypadku płatności bez konta PayPal można zobaczyć na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca już w momencie, w którym Klient klika przycisk kończący proces składania zamówienia, deklaruje przyjęcie oferty Klienta.
2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesyłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia . Sprzedawca nie udostępnia treści umowy poza tym. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i mogą być bezpłatnie wywołane przez Klienta za pośrednictwem jego chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.
2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu naciśnięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.
2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.
2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić dostarczenie wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia.

3) Prawo do odstąpienia od umowy
3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.
3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności
4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.
4.2 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.
4.3 W przypadku uzgodnienia przedpłaty przelewem bankowym, płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.
4.4 W przypadku wybrania metody płatności „PayPal Credit” (płatność w ratach przez PayPal), sprzedający ceduje swoje roszczenie dotyczące płatności na PayPal. Przed zaakceptowaniem deklaracji cesji sprzedającego PayPal przeprowadza kontrolę zdolności kredytowej przy użyciu przesłanych danych klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi metody płatności „PayPal Credit” w przypadku negatywnego wyniku testu. Jeśli metoda płatności „Kredyt PayPal” jest dozwolona przez PayPal, klient musi zapłacić kwotę faktury firmie PayPal na warunkach określonych przez sprzedającego, które są mu przekazywane w sklepie internetowym sprzedawcy. W takim przypadku może zapłacić PayPal jedynie ze skutkiem umorzenia długu. Jednak nawet w przypadku cesji roszczenia sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, m.in. B. na towar, czas dostawy, wysyłkę, zwroty, reklamacje, oświadczenia o anulacji oraz przesyłki lub kredyty.
4.5 W przypadku wybrania metody płatności Ratepay oferowanej przez sprzedawcę (np. faktura Ratepay, płatność zaliczkowa Ratepay, polecenie zapłaty Ratepay, płatność ratalna Ratepay), płatność zostanie przetworzona przez Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (dalej „Ratepay ”), na które Sprzedawca przenosi swoje roszczenie wobec Klienta. Klient zostanie szczegółowo poinformowany na stronie internetowej sprzedawcy, jakie metody płatności Ratepay oferuje sprzedawca. Klient może dokonywać płatności na rzecz Ratepay wyłącznie ze skutkiem umorzenia zadłużenia. Sprzedający pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów (np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, deklaracji anulowania i wysyłek lub not kredytowych). We wszystkich innych aspektach obowiązują Ogólne Warunki Płatności Ratepay, do których można uzyskać dostęp tutaj: https://www.ratepay.com/legal-payment-terms/
4.6 W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi mieć aktywowane konto bankowości internetowej do uczestnictwa w „SOFORT”, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i potwierdzić zlecenie płatności „SOFORT”. Transakcja płatnicza jest realizowana natychmiast po tym przez „SOFORT” i obciążany jest rachunek bankowy klienta. Klient może wywołać bardziej szczegółowe informacje na temat metody płatności „SOFORT” w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.
4.7 Jeśli wybierzesz metodę płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe, kwota faktury jest należna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.
4.8 W przypadku wybrania metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatniczej „Klarna”, płatność zostanie przetworzona przez Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „Klarna”). Dalsze informacje i warunki Klarna można znaleźć w informacjach o płatnościach sprzedającego, które można wyświetlić pod następującym adresem internetowym:

5) Warunki dostawy i wysyłki
5.1 Jeżeli sprzedawca zaoferuje wysyłkę towaru, dostawa zostanie zrealizowana w obszarze dostawy określonym przez sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedającego.
5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę w związku z tym. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się uregulowanie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.
5.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia przez sprzedawcę przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za przewóz z przesyłki. Jeżeli Klient występuje jako Konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru Klientowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru. Odstępując od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi również na klienta dla konsumentów, gdy tylko sprzedawca dostarczy rzecz spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki, jeżeli Klient zlecił spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki z wykonaniem, a Sprzedawca nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji Klientowi.
5.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy do siebie. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy brak dostawy nie jest obowiązkiem sprzedawcy i zawarł on określoną transakcję zabezpieczającą z dostawcą z należytą starannością. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zakupić towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a należność zostanie niezwłocznie zwrócona.
5.5 Odbiór przez klienta nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zachowanie tytułu
6.1 W stosunku do konsumentów sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.
6.2 W stosunku do przedsiębiorców sprzedający zachowuje własność dostarczonego towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.
6.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, jest on uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w zwykłym toku działalności. Klient ceduje z góry na sprzedawcę wszystkie wynikające z tego roszczenia wobec osób trzecich w wysokości odpowiedniej wartości faktury (wraz z podatkiem obrotowym). Ta cesja obowiązuje niezależnie od tego, czy zastrzeżone towary zostały odsprzedane bez lub po przetworzeniu. Klient pozostaje upoważniony do ściągania należności nawet po dokonaniu cesji. Uprawnienie Sprzedającego do samodzielnego dochodzenia roszczeń pozostaje nienaruszone. Sprzedający nie będzie jednak ściągał należności, dopóki klient wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedającego, nie zalega z płatnościami i nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
O ile w poniższych przepisach nie określono inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Odbiegając od tego, do umów na dostawę towarów stosuje się:
7.1 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca,
– sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;
– w przypadku towarów nowych termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towaru;
– w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone;
– przedawnienie nie rozpoczyna się od nowa, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie dokonana dostawa zastępcza.
7.2 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia terminów określone powyżej nie mają zastosowania
– o roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez klienta,
– w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę,
– za towary, które były używane w budynku zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem i spowodowały jego wadę,
– za wszelkie istniejące zobowiązania sprzedawcy do dostarczania aktualizacji produktów cyfrowych, w przypadku umów na dostawę towarów z elementami cyfrowymi.
7.3 Ponadto dla przedsiębiorców obowiązuje, że ustawowe terminy przedawnienia wszelkich istniejących ustawowych praw regresowych pozostają nienaruszone.
7.4 Jeśli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 HGB, podlega komercyjnemu obowiązkowi sprawdzenia i zgłoszenia wad zgodnie z § 377 HGB. Jeżeli klient nie wywiąże się z uregulowanych tam obowiązków awizacji, towar uważa się za dopuszczony.
7.5 Jeżeli Klient występuje jako konsument, proszony jest o reklamację doręczyciela dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Odpowiedzialność
Sprzedający odpowiada wobec klienta za wszelkie umowne, quasi-umowne i ustawowe, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:
8.1 Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z jakiegokolwiek powodu prawnego
– w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
– w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania urazu życia, kończyny lub zdrowia,
– na podstawie przyrzeczenia gwarancyjnego, o ile w tym zakresie nie uzgodniono inaczej,
– z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.
8.2 W przypadku niedbalstwa sprzedającego naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z powyższą klauzulą. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na sprzedawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie klient może regularnie polegać .
8.3 Poza tym odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona.
8.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności sprzedającego za jego pomocników i przedstawicieli prawnych.

9) Prawo właściwe
Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje cofnięta.

10) Jurysdykcja
Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce działalności sprzedawcy. Jeżeli Klient ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalność zawodowa lub handlowa. W powyższych przypadkach sprzedawcy zawsze przysługuje jednak odwołanie do sądu właściwego dla siedziby klienta.

11) Alternatywne rozstrzyganie sporów
11.1 Komisja UE udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.
11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem polubownym.