§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Maurer Consolidation UG, Dreckenacher Weg 9a, 56295 Lonnig – hierna te noemen adverteerder – en de klant – hierna ook te noemen affiliate – die worden gesloten via de website van de adverteerder. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken.

(2) Het aanbod van de adverteerder op de website www.brezeasy.de is uitsluitend gericht op natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid, voor zover de rechtshandeling tot stand komt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemers) en voor zover aangezien zij geen eindgebruikers zijn of de aanbiedingen van de adverteerder gebruiken in hun onafhankelijke professionele, commerciële of officiële of officiële activiteit als eindgebruikers.
Een overeenkomst met consumenten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

(3) Contracttaal is Duits. De tekst van het contract wordt door de adverteerder slechts voor een beperkte tijd bewaard. De aangeslotene kan de tekst van het contract vóór het indienen van de registratie afdrukken met behulp van de afdrukfunctie van zijn browser of elektronisch opslaan.

§ 2 Voorwerp van het contract

Het onderwerp van het contract is de marketing en reclame voor de goederen en/of diensten van de adverteerder door middel van affiliate marketing.

§ 3 Totstandkoming van het contract

(1) De verklaringen van de adverteerder op de website www.brezeasy.de voor deelname aan het partnerprogramma vormen een bindend aanbod om een contract af te sluiten.

(2) De aangeslotene kan dit aanbod van de adverteerder via het online registratieformulier op de website www.brezeasy.de bindend aanvaarden. Hiervoor moet de aangeslotene zijn persoonsgegevens, zijn contactgegevens, een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekken. Alvorens de registratie te verzenden, heeft de klant de mogelijkheid om alle informatie opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de “terug”-functie van de internetbrowser) of om de registratie te annuleren. Door de registratie via de knop “Verzenden” te verzenden, dient de klant een bindende acceptatieverklaring in bij de aanbieder, die leidt tot het sluiten van een contract.
De partner moet de adverteerder ook een kopie van zijn bedrijfsregistratie verstrekken en, indien van toepassing, zijn btw-nummer.

(3) Aanvragen van de aangeslotene die schriftelijk, per telefoon, fax of e-mail aan de adverteerder worden gericht, zijn voor de aangeslotene niet bindend. De adverteerder doet een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) aan de aangeslotene, waarin alle contractgegevens en de algemene voorwaarden zijn opgenomen. Als de aanbieding in elektronische vorm (bijvoorbeeld e-mail) wordt verzonden, kan de aangeslotene deze afdrukken en/of elektronisch opslaan. De affiliate kan het aanbod van de adverteerder binnen 5 dagen accepteren.

(4) De verwerking van de registratie van de aangeslotene en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, vindt plaats via e-mail, in sommige gevallen automatisch. De affiliate moet er daarom voor zorgen dat het door de adverteerder opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 4 Facturering en vergoeding

(1) De adverteerder betaalt de affiliate een succesgerelateerde commissie bij het afsluiten van een transactie als een commissie van minimaal € 50 is bereikt en er geen annulering is. Naast deze vergoeding bestaat er geen recht op vergoeding van onkosten en kosten etc.

(2) Voor vergoeding per transactie geldt:
Als een derde partij, bijvoorbeeld een eindklant, op een advertentiemedium klikt en dit leidt tot een zakelijke transactie met de adverteerder die in het kader van het partnerprogramma nader wordt gespecificeerd, ontvangt de aangeslotene een prestatiegerelateerde vergoeding voor het maken van de advertenties beschikbare ruimte en voor het succesvol doorverwijzen van eindklanten naar de adverteerder.
Zakelijke transacties in deze zin zijn handelingen die een aanspraak op vergoeding rechtvaardigen. Naast de aankoop van goederen of het gebruik van diensten (“verkoop”), kan een transactie ook een klik of weergave van een advertentie omvatten, of registratie op een website, het bestellen van een nieuwsbrief (“doorsturen”), het verzenden van een e- mail of vergelijkbaar zijn. Alle zakelijke transacties worden gelogd en voor zover technisch mogelijk geverifieerd op basis van het transactiesysteem van de adverteerder. Transacties worden onder meer vastgelegd door middel van cookies en/of sessietracking.
Compensabele zakelijke transacties worden nader gespecificeerd in de afzonderlijke programmabeschrijvingen. Alleen verkopen na ontvangst van betaling worden vergoed.

(3) Indien het tussen de derde en de adverteerder gesloten contract nietig, herroepen of anderszins ongedaan wordt gemaakt zonder dat de adverteerder hiervoor verantwoordelijk is, wordt de opdracht uiterlijk binnen 90 dagen na registratie opgezegd. Als een commissie wordt geannuleerd, kan de adverteerder deze commissie terugvorderen van de aangeslotene of verrekenen met bestaande commissieclaims.

(4) Het bedrag van de commissie per verkoop is 10% van de netto-omzet (exclusief verzendkosten), rekening houdend met een eventuele vermindering van de verkoop door middel van vouchers of kortingen.

(5) De commissies zijn nettoprijzen, exclusief de wettelijke btw.

(6) Opgebouwde provisies worden op de eerste werkdag van de kalendermaand na ontvangst van het afschrift uitbetaald op de door de aangeslotene opgegeven bankrekening, mits het op het afschrift vermelde provisiesaldo hoger is dan EUR 50,00. Indien het gerapporteerde provisiesaldo niet hoger is dan EUR 50,00, wordt het saldo overgedragen naar de volgende maand. Uitbetaling vindt pas plaats in de maand die volgt op het provisiesaldo dat op het afschrift staat hoger dan € 50,00. Er is geen rente op tegoeden.
Na het einde van het contract wordt het bestaande provisiesaldo uitbetaald, ongeacht het bedrag van het saldo.

(7) De factureringsperioden zijn gewoonlijk twee maanden. Aan het einde van de kalendermaand volgend op de factureringsperiode ontvangt de aangeslotene van de adverteerder een voor hem begrijpelijk elektronisch overzicht van de opgebouwde commissies.
In afwijking hiervan kan er later gefactureerd worden als de adverteerder nog niet over de benodigde gegevens beschikt. De aangeslotene dient hiervan direct op de hoogte te worden gesteld.

(8) Bezwaren tegen het factuurbedrag dienen binnen 6 weken na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Adverteerder te worden ingediend.

§ 5 Verplichtingen van de Affiliate

(1) De correcte technische integratie van het advertentiemateriaal van de adverteerder op de geregistreerde websites van de aangeslotene is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de aangeslotene.

(2) De aangeslotene moet de nodige rechten hebben op de advertentieruimte of voor de marketing van de advertentieruimte.

(3) De aangeslotene is verplicht de door de adverteerder verstrekte trackingcode, die nodig is om de gebruikers afkomstig van de websites van de aangeslotene te registreren en te loggen, op zijn websites in te bedden (codeverplichting). De adverteerder zal de affiliate via e-mail informeren over de nodige technische aanpassingen. De aangeslotene is verplicht de nodige aanpassingen onverwijld door te voeren. De plaatsing en frequentie van de integratie van het advertentiemateriaal zijn ter beoordeling van de affiliate, tenzij anders overeengekomen.

(4) De door de Adverteerder verstrekte advertentiemedia, trackingcodes en bronteksten mogen zonder voorafgaande toestemming van de Adverteerder niet visueel, inhoudelijk of technologisch worden gewijzigd of anderszins door de Affiliate worden verwerkt of gebruikt, voor zover aangezien dit gebruik de in dit contract verleende rechten overschrijdt. Het niet installeren, verwijderen of manipuleren van de registratiecodes geeft de adverteerder het recht om het contract zonder opzegtermijn te beëindigen.

(5) Het laten vallen van cookies, merkbiedingen en het kapen van advertenties van welke aard dan ook, evenals momenteel onbekende technische oplossingen zijn verboden. Eveneens verboden is het gebruik van vormen van reclame die tracking mogelijk maken, maar die:
Toon geen reclamemateriaal, al dan niet onmerkbaar in de door de adverteerder aangegeven vorm en/of maat.
Succesgevallen gegenereerd in strijd met deze voorschriften rechtvaardigen de aanspraak van de aangeslotene op commissie niet. Verder heeft de adverteerder in deze gevallen recht op buitengewone opzegging.

(6) Het is verboden om reclamemateriaal van de adverteerder op te nemen op pagina’s die schadelijk zijn voor jongeren, pornografisch, erotisch, dubieus, geweld verheerlijken of daartoe aanzetten, beledigend, racistisch, extremistisch, haatdragend, lasterlijk jegens mensen hun afkomst, religie of seksuele geaardheid, evenals illegaal zijn en soortgelijke onderwerpen hebben of promoten.

(7) Het is ook verboden om reclamemateriaal van de Adverteerder te integreren in websites die inbreuk maken op rechten van derden (met name auteursrechten, naamrechten, merkrechten) of bestaande wetten schenden (met name de Wet op de Jeugdbescherming).
De affiliate vrijwaart de adverteerder uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van de in dit kader vereiste procesvertegenwoordiging.

(8) Het is de affiliate niet toegestaan ongevraagde e-mails naar derden te sturen (spam) en het advertentiemateriaal en de URL-codes die door de adverteerder in dergelijke e-mails worden verstrekt, te gebruiken.
Het is de affiliate alleen toegestaan het in e-mails verstrekte advertentiemateriaal en URL-codes te gebruiken indien de ontvangers vooraf uitdrukkelijk en aantoonbaar hebben ingestemd met het ontvangen van de e-mails en de e-mails voldoen aan de wettelijke bepalingen, in het bijzonder indien zij een rechtsgeldige opdruk.

(9) De aangeslotene verbindt zich ertoe de website(s) waarin hij het advertentiemateriaal van de adverteerder integreert, te ontwerpen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, in het bijzonder de consumentenwetgeving.
De affiliate zal de adverteerder onverwijld op de hoogte stellen van eventuele inhoudelijke of technische wijzigingen op haar websites die verder gaan dan wat op het moment van het sluiten van de overeenkomst te verwachten was. De affiliate verzekert dat in dat geval geen verdere reclame van de adverteerder op de betreffende affiliate websites zal worden getoond zonder voorafgaande toestemming.

(10) De aangeslotene is verplicht om regelmatig een back-up van gegevens te maken en state-of-the-art IT-beveiligingsmaatregelen te nemen.

§ 6 Straf

(1) Voor elk geval van overtreding van de bepalingen van § 5 paragraaf 3, paragraaf 4 of paragraaf 5 van deze bepalingen met de bedoeling om de statistieken te beïnvloeden door middel van manipulatie en dus de door de adverteerder aan de affiliate te betalen commissiebedragen, een contractuele boete te bepalen naar redelijk oordeel en, in geval van een geschil, te onderzoeken door de bevoegde rechter.

(2) Hetzelfde geldt als een reeds door contractbreuk uitgesloten affiliate onder een valse naam opnieuw deelneemt of probeert deel te nemen aan het affiliateprogramma van de adverteerder.

§ 7 Contractperiode / Beëindiging

(1) Het contract tussen de adverteerder en de aangeslotene begint met het sluiten van het contract volgens § 3 van deze algemene voorwaarden en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het contract kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

(2) Het recht op buitengewone beëindiging om gewichtige redenen blijft onaangetast.

(3) De poging om het contractuele reclamesucces op oneerlijke wijze te beïnvloeden, geeft de adverteerder het recht om het contract zonder opzegtermijn te beëindigen. Dit geldt met name voor massale klikken, het gebruik van misleidende links of illegale inhoud, spam, manipulatie of niet-installatie van de registratiecode of onjuiste informatie. Verdere aanspraken op schadevergoeding evenals de vordering van een contractuele boete volgens § 8 van deze bepalingen blijven in individuele gevallen voorbehouden.

(4) Als het contract wordt beëindigd, moet de aangeslotene al het door de adverteerder verstrekte advertentiemateriaal binnen 7 dagen verwijderen.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) De adverteerder is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, in geval van frauduleuze verzwijging van een gebrek, in geval van overname van de garantie voor de kwaliteit van de goederen, bij schade na de wet op de productaansprakelijkheid, bij schade door vertraging (§ 286 BGB) en in alle andere wettelijk geregelde gevallen.

(2) Als essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) worden aangetast, is de aansprakelijkheid van de adverteerder in geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar zou brengen, evenals verplichtingen die het contract oplegt aan de adverteerder volgens de inhoud ervan om ter verwezenlijking van het doel van de overeenkomst, waarvan de uitvoering in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarop de klant regelmatig kan vertrouwen.

(3) Bij schending van onbeduidende contractuele verplichtingen is aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim uitgesloten.

(4) Voor zover aansprakelijkheid voor schade van Adverteerder is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van werknemers, werknemers, werknemers, vertegenwoordigers en andere plaatsvervangende agenten van Adverteerder.

(5) Volgens de huidige stand van de techniek kan datacommunicatie via internet niet gegarandeerd foutloos en/of altijd beschikbaar zijn. De adverteerder is in dit verband niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden dienst.

§ 9 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing.

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de adverteerder en de bevoegde rechtbank is de statutaire zetel van de adverteerder, voor zover de klant geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzondere publiekrechtelijk fonds. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.