§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między Maurer Consolidation UG, Dreckenacher Weg 9a, 56295 Lonnig, zwanym dalej ogłoszeniodawcą, a klientem – zwanym dalej również podmiotem stowarzyszonym – zawieranych za pośrednictwem strony internetowej reklamodawcy. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków klienta.

(2) Oferta reklamodawcy na stronie www.brezeasy.de skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, prawnych lub spółek posiadających zdolność do czynności prawnych, o ile zawarcie czynności prawnej następuje w ramach ich działalności handlowej lub samodzielnej działalności zawodowej (przedsiębiorca) i o ile nie są one konsumentami końcowymi lub wykorzystują oferty reklamodawcy w swojej niezależnej działalności zawodowej, handlowej, urzędowej lub oficjalnej jako konsumenci końcowi.
Umowa z konsumentami jest wyraźnie wykluczona.

(3) Językiem umowy jest język niemiecki. Treść umowy jest zapisywana tylko tymczasowo przez reklamodawcę. Partner może wydrukować treść umowy przed dokonaniem rejestracji za pomocą funkcji drukowania w swojej przeglądarce lub zapisać ją w formie elektronicznej.

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest marketing i reklama towarów i / lub usług reklamodawcy za pomocą marketingu afiliacyjnego.

§ 3 Zawarcie umowy

(1) Oświadczenia reklamodawcy na stronie www.brezeasy.de dotyczące udziału w programie partnerskim stanowią wiążącą ofertę zawarcia umowy.

(2) Partner może w sposób wiążący przyjąć tę ofertę reklamodawcy za pomocą formularza rejestracyjnego online na stronie www.brezeasy.de. W tym celu partner musi podać swoje dane osobowe, swoje dane kontaktowe, a także nazwę użytkownika i hasło. Przed dokonaniem rejestracji klient ma możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich danych, ich zmiany (także poprzez funkcję „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania rejestracji. Dokonując rejestracji za pomocą przycisku „Prześlij”, klient składa dostawcy wiążące oświadczenie o akceptacji, co prowadzi do zawarcia umowy.
Podmiot stowarzyszony musi również dostarczyć reklamodawcy kopię swojej rejestracji firmy i, jeśli to konieczne, podać mu swój numer NIP.

(3) Zapytania od Partnera, które są wysyłane Reklamodawcy na piśmie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, nie są dla niego wiążące. Reklamodawca składa partnerowi wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. E-mailem), która zawiera wszystkie dane dotyczące umowy oraz ogólne warunki handlowe. Jeśli oferta jest przesyłana w formie elektronicznej (np. E-mail), partner może ją wydrukować i / lub zapisać elektronicznie. Partner może przyjąć ofertę reklamodawcy w ciągu 5 dni.

(4) Przetwarzanie rejestracji partnera i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W związku z tym partner musi upewnić się, że adres e-mail, który przechował u reklamodawcy, jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, a w szczególności nie jest uniemożliwiony przez filtry antyspamowe.

§ 4 Rozliczenia i wynagrodzenie

(1) Reklamodawca płaci partnerowi prowizję od sukcesu, gdy transakcja zostanie zawarta, jeśli zostanie osiągnięta prowizja w wysokości co najmniej 50 € i nie ma możliwości anulowania. Poza tym wynagrodzeniem nie przysługuje zwrot wydatków i kosztów itp.

(2) W odniesieniu do wynagrodzenia za każdą transakcję obowiązuje:
Jeśli osoba trzecia, np. klient końcowy, na materiale reklamowym i jeśli skutkuje to bardziej szczegółową umową biznesową z reklamodawcą w ramach programu partnerskiego, podmiot stowarzyszony otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników za udostępnienie powierzchni reklamowej i skuteczne skierowanie klientów końcowych do reklamodawcy.
Transakcje biznesowe w tym sensie to działania, które ustanawiają roszczenie do wynagrodzenia. Oprócz zakupu towarów lub korzystania z usług („sprzedaż”), transakcja biznesowa może również obejmować kliknięcie lub wyświetlenie medium reklamowego, rejestrację na stronie internetowej, zamówienie newslettera („przekazywanie”), wysłanie wiadomości e-mail lub tym podobne. Wszystkie transakcje biznesowe są rejestrowane i weryfikowane na podstawie systemu transakcyjnego reklamodawcy, o ile jest to technicznie możliwe. Transakcje biznesowe są rejestrowane między innymi za pomocą plików cookie i / lub śledzenia sesji.
Umowy biznesowe o charakterze kompensacyjnym są szczegółowo opisane w opisach poszczególnych programów. Tylko sprzedaż po otrzymaniu płatności będzie wynagrodzona.

(3) Jeżeli umowa zawarta pomiędzy osobą trzecią a Ogłoszeniodawcą jest nieskuteczna, jeżeli zostanie skutecznie odwołana lub w inny sposób rozwiązana bez odpowiedzialności Reklamodawcy, prowizja zostanie anulowana najpóźniej w ciągu 90 dni od daty wejścia. Jeśli prowizja zostanie anulowana, reklamodawca może odzyskać tę prowizję od podmiotu stowarzyszonego lub odliczyć ją od istniejących roszczeń prowizyjnych.

(4) Wysokość prowizji za sprzedaż wynosi 10% wartości sprzedaży netto (z wyłączeniem kosztów wysyłki), z uwzględnieniem ewentualnego zmniejszenia sprzedaży z tytułu bonów lub rabatów.

(5) Prowizje są cenami netto, do których nie jest jeszcze wliczony ustawowy podatek VAT.

(6) Wypłata powstałych prowizji następuje w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego po wpłynięciu wyciągu na rachunek bankowy Partnera, o ile saldo prowizji wykazane na wyciągu przekracza 50,00 EUR. Jeśli zgłoszony kredyt prowizyjny nie przekroczy 50,00 EUR, kredyt zostanie przeniesiony na następny miesiąc. Płatność nastąpi dopiero w następnym miesiącu, w którym kwota prowizji wskazana na wyciągu przekracza 50,00 EUR. Nie ma odsetek od kredytu.
Po rozwiązaniu umowy dotychczasowy kredyt prowizyjny zostanie wypłacony niezależnie od wysokości kredytu.

(7) Okresy rozliczeniowe wynoszą zwykle dwa miesiące. Pod koniec miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym partner otrzymuje elektroniczne rozliczenie prowizji poniesionej od reklamodawcy.
W odróżnieniu od tego rozliczenie może nastąpić później, jeśli reklamodawca nie posiada jeszcze wymaganych danych. Partnera należy niezwłocznie poinformować.

(8) Zastrzeżenia co do kwoty faktury należy kierować pisemnie do Reklamodawcy w ciągu 6 tygodni od otrzymania faktury.

§ 5 Obowiązki Partnera

(1) Za prawidłową techniczną integrację materiałów reklamowych reklamodawcy na zarejestrowanych stronach internetowych podmiotu stowarzyszonego odpowiedzialny jest wyłącznie podmiot stowarzyszony.

(2) Podmiot stowarzyszony musi mieć niezbędne prawa do powierzchni reklamowej lub do sprzedaży powierzchni reklamowej.

(3) Partner jest zobowiązany do integracji kodu śledzenia dostarczonego przez Reklamodawcę, który jest niezbędny do rejestrowania i logowania użytkowników pochodzących ze stron internetowych Partnera na jego stronach (obowiązek kodowy). Reklamodawca poinformuje partnera stowarzyszonego o niezbędnych dostosowaniach technicznych pocztą elektroniczną. Partner jest zobowiązany do niezwłocznego wprowadzenia niezbędnych korekt. O ile nie uzgodniono inaczej, umieszczenie i częstotliwość zamieszczania materiałów reklamowych zależy od decyzji podmiotu stowarzyszonego.

(4) Materiały reklamowe, kody śledzenia i teksty źródłowe udostępnione przez Reklamodawcę nie mogą być zmieniane wizualnie, merytorycznie lub technicznie przez Partnera, ani przetwarzane w żaden inny sposób lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej zgody Reklamodawcy, o ile wykorzystanie to wykracza poza zakres określony w niniejszej umowie, lub zakres prawny. Brak zainstalowania, usunięcie lub manipulowanie kodami rejestracyjnymi upoważnia reklamodawcę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

(5) Porzucanie plików cookie, określanie stawek dla marki i przejmowanie reklam wszelkiego rodzaju, a także techniczne obejścia, które mogą być obecnie nieznane, są zabronione. Korzystanie z form reklamy, które umożliwiają śledzenie, jest również zabronione
Wyświetlanie materiałów reklamowych, niezauważalnie lub nie w formie i / lub rozmiarze określonym przez reklamodawcę jest zabronione.
Przypadki sukcesu generowane z naruszeniem niniejszego regulaminu nie uzasadniają roszczenia partnera do prowizji. Ponadto Reklamodawca ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia w takich przypadkach.

(6) Zabrania się umieszczania materiałów reklamowych reklamodawcy na stronach, które są szkodliwe dla młodych ludzi, pornograficzne, erotyczne, wątpliwe, gloryfikujące przemoc lub wzywające do niej, obrażające, rasistowskie, ekstremistyczne, wywrotowe, zniesławiające ludzi ze względu na ich pochodzenie, religię lub orientację seksualną, a także nielegalne, lub mające podobne treści lub je reklamujące.

(7) Zabrania się również umieszczania na stronach materiałów reklamowych reklamodawcy, które naruszają prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazw, prawa do znaków towarowych) lub naruszają obowiązujące przepisy (w szczególności ustawę o ochronie młodzieży).
Podmiot stowarzyszony wyraźnie zwalnia reklamodawcę z wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w tym kontekście. Dotyczy to również kosztów zastępstwa prawnego wymaganego w tym kontekście.

(8) Partnerowi zabrania się wysyłania niechcianych wiadomości e-mail do osób trzecich (spamu) oraz korzystania z materiałów reklamowych i kodów URL dostarczonych przez Reklamodawcę w takich wiadomościach e-mail.
Partner może wykorzystywać dostarczone materiały reklamowe i kody URL w e-mailach tylko wtedy, gdy odbiorcy wyraźnie i weryfikowalnie zgodzili się na otrzymywanie e-maili, a e-maile są zgodne z wymogami prawnymi.

(9) Partner zobowiązuje się zaprojektować swoje strony internetowe, w których umieszcza materiały reklamowe reklamodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z prawem konsumenckim.
Partner niezwłocznie poinformuje Reklamodawcę o wszelkich zmianach treści lub technicznych na swojej stronie internetowej, które wykraczają poza to, czego oczekuje się w momencie zawarcia umowy. Partner zapewnia, że ​​w takim przypadku żadne dalsze reklamy nie będą wyświetlane na stronach internetowych Partnera bez uprzedniej zgody.

(10) Partner jest zobowiązany do regularnego tworzenia kopii zapasowych danych i do stosowania najnowocześniejszych środków bezpieczeństwa IT.

§ 6 Kara umowna

(1) W każdym przypadku naruszenia postanowień § 5 ust. 3, 4 lub 5 niniejszych przepisów w celu manipulowania statystykami, a tym samym kwotami prowizji, jakie Reklamodawca zapłaci Partnerowi, Ogłoszeniodawca zobowiązuje się kara umowna do ustalenia według rozsądnego uznania i do zbadania przez właściwy sąd w przypadku sporu.

(2) To samo dotyczy przypadku, gdy podmiot stowarzyszony, który został już wykluczony z powodu zachowania sprzecznego z umową, ponownie uczestniczy lub próbuje uczestniczyć w programie partnerskim reklamodawcy pod fałszywym nazwiskiem.

§ 7 Okres obowiązywania / rozwiązanie umowy

(1) Umowa między ogłoszeniodawcą a podmiotem stowarzyszonym rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy zgodnie z § 3 niniejszych ogólnych warunków i zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać prawidłowo rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie z miesięcznym wypowiedzeniem do końca miesiąca. Wypowiedzenie musi nastąpić na piśmie.

(2) Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

(3) Każda próba niewłaściwego wpłynięcia na wynik reklamy umownej uprawnia reklamodawcę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Dotyczy to w szczególności masowych samodzielnych kliknięć, korzystania z wprowadzających w błąd linków lub nielegalnych treści, spamu, manipulacji lub braku zainstalowania kodów przechwytywania lub nieprawidłowych informacji. Dalsze roszczenia odszkodowawcze, a także dochodzenie kary umownej zgodnie z § 8 niniejszych przepisów są zastrzeżone w indywidualnych przypadkach.

(4) Jeśli umowa zostanie rozwiązana, partner musi usunąć wszystkie materiały reklamowe udostępnione przez reklamodawcę w ciągu 7 dni.

§ 8 Odpowiedzialność

(1) Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę życia, uszczerbek na zdrowiu lub utratę zdrowia, we wszystkich przypadkach winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, w przypadku oszukańczego zatajenia wady, jeśli przejmuje się gwarancję jakości towaru, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt, szkody spowodowanej opóźnieniem (§ 286 BGB) oraz we wszystkich innych prawnie uregulowanych przypadkach.

(2) W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (podstawowych), odpowiedzialność reklamodawcy w przypadku lekkiego zaniedbania jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. Istotne zobowiązania umowne (zobowiązania kardynalne) to istotne zobowiązania, które wynikają z charakteru umowy, a których naruszenie zagrażałoby realizacji celu umowy, a także obowiązki, jakie umowa nakłada na reklamodawcę zgodnie z jej treścią, aby osiągnąć cel umowy, którego wypełnieniem jest prawidłowe wykonanie umowy i przestrzeganie warunków, na których klient może regularnie polegać.

(3) W przypadku naruszenia drobnych zobowiązań umownych wykluczona jest odpowiedzialność za nieznaczne naruszenie obowiązków.

(4) O ile odpowiedzialność odszkodowawcza reklamodawcy jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności za szkody pracowników, współpracowników, przedstawicieli i innych pomocników reklamodawcy.

(5) Zgodnie z obecnym stanem technologii nie można zagwarantować, że przesyłanie danych przez Internet będzie bezbłędne i / lub dostępne przez cały czas. W tym zakresie reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za stałą lub niezakłóconą dostępność strony internetowej i oferowanych na niej usług.

§ 9 Miejsce wykonania, właściwość sądu

(1) Obowiązuje prawo niemieckie.

(2) Miejscem wykonania wszystkich usług wynikających ze stosunków handlowych z ogłoszeniodawcą i miejscem jurysdykcji jest siedziba reklamodawcy, o ile klient nie jest konsumentem, ale kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, w której klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub w UE lub miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. Uprawnienie do odwołania się do sądu innego miejsca jurysdykcji prawnej pozostaje nienaruszone.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży wyraźnie nie mają zastosowania.